Prijedlozi za izmjenu TP i statuta

Prijedlog novog TP od kluba Šićki i Posavske zone pogledajte  ovdje TP

 Prijedlozi Travničke zone za vanrednu skupštinu u vezi takmičarskog pravilnika.   Dana 20.02.2014

 1. Da se vrati početna udaljenost na srednje staze od 250 km s tim da limit ostaje isti 1200 km.
 2. Trke mladih golubova da se vrate na 4 staze
 3. Da se ne može dopustiti pakovanje golubova bez 10 takmičara i 100 golubova.Predsjednik Zone
  Samir Lugonja

Prijedlozi posavske zone od  20.12.2014

KUP LET I NACIONALNI LET LETJETI SA ISTOG MJESTA, SA PRAVCA OSTALIH LETOVA IZ REDOVNOG PROGRAMA. TAKMIČARSKE LISTE ZA KUP I NACIONAL RADITI POSEBNO ZA JUŽNU I SJEVERNU GRUPACIJU. NAGRAĐIVANJE KUPA I NACIONALA RADITI ODVOJENO PO  GRUPACIJAMA (TAKO DA IMAMO POBJEDNIKA KUPA :JUŽNE I SJEVERNE GRUPACIJE,POBJEDNIKA NACIONALA:JUŽNE I SJEVERNE GRUPACIJE) KUP LET I NACIONALNI LET SE UVRŠTAVAJU U REDOVAN PLAN LETA I OBRAČUNAVAJU SE U ODGOVARAJUĆE KATEGORIJE.

NAPOMENA: Ovaj prijedlog je radi financiranja letova, jednostavnije organizacije ,izbjegavanja podjela i realnijih rezultata  za sve takmičare u Savezu.

Predsjednik  ZTK
Enes Arapović

 

Prijedlozi od predsjednika  STK Mirza Karamović od 21.12.2014.g

  

Član 12.

 Svaka Zona mora imati svoje glavno mjesto za pakovanje golubova i zatvaranje takmičarskih satova.To bazno mjesto pakovanja na svakoj trci mora imati zadovoljene kriterije za održavanje trke(10 golubarnika i 100 golubova za državno takmičenje, odnosno 20 golubarnika i 250 golubova za FCI).U slućaju da bazna zona ne ispunjava te kriterije,podružnica se ukida i bazno mjesto pakovanja ostaje jedino mjesto na kome se pakuju golubovi,pokreću satovi odnosno otvaraju satovi nakon završene trke). Zone mogu uz odobrenje ZTK i predsjednika STK, osnovati podružnice za pakovanje golubova i pokretanje, odnosno zaustavljanje satova.

Za osnivanje podružnice, uslov je da u njenom radu učestvuje minimalno 5 golubarnika iz dva kluba i 50 golubova ili 5 golubarnika 1 klub i 100 golubova. U tom slučaju je obavezno napraviti kontrolu sa dodjelom min. 10 gumica. Odobrenje za podružnicu može biti odmah povučeno, ako dođe do povrede pravila TP. Predsjednik zone može kod povrede pravila, privremeno zabraniti let. Molbe za otvaranje podružnica moraju se dostaviti zoni, koja ih mora uzeti u razmatranje i ako smatra da je opravdano otvaranje podružnice treba tražiti pismenu suglasnost predsjednika STK. Predsjednik zone i ZTK moraju se brinuti da se na mjestima pakovanja i otvaranja satova, poštuje ovaj TP. U tu svrhu imaju pravo provesti odgovarajuće kontrole i u slučaju narušavanja pravila TP diskvalifikovati  let za taj klub ili klubove bez umanjenja plasmana. Zapakovane golubove iz podružnice ZTK ima pravo dodatno prekontrolisati uz trganje plombi i pregled svakog goluba ili metodom slučajnog odabira.

U slučaju da se otkrije bilo koja povreda propisa ZTK može diskvalifikovati sve golubare i golubove koji su sudjelovali na pakovanju u podružnici za taj

  Član 9.

 Organizator takmičenja i prijevoza mora se pridržavati propisanog prostora za transport golubova u specijalnim vozilima ili kavezima. Zone i klubovi mogu voziti golubove u više prevoznih sredstava. Svaku trku se bira pratilac, to je lice koje je zaduženo za kontrolu puštanja golubova. U slučaju da se golubovi prevoze sa više vozila kretanje se obavezno vrši u konvoju kako bi pratilac imao uvid u kretanje svih vozila. Vozač i pratilac ne smiju biti takmičari na tom letu.

Nije dozvoljeno da se u takmičarskim kavezima nalaze golubovi van konkurencije kao niti golubovi bez gumenog kontrolnog prstena ili elektronskog prstena (čipa).

Prijedlog od kluba Vitez

 • Obračun listi 20%:
 1. Liste 20% raditi po svim kriterijima FCI normi
 2. Na listama za pojedinu trku ne pisati vrstu kategorije (kratka, srednja ili duga pruga) tako da se završna lista po kategorijama pravii sa svih staza koje zadovoljavaju kilometarsku normu.

Pojašnjenje: Po planu leta u (državnom  prvenstvu)  imamo 12 staza, ako je od njih  prvih 7  od 100 do 400 km tada za FCI biramo 5 najboljih plasmana iz ovih 7 trka.  Ako su staze   5 do 11 udaljenosti od 300 do 600 km, od njih 6 biramo 4 najbolje za srednje pruge . Tako isto i za duge pruge.

 • Na državnom prvenstvu kup i nacional razdvojiti po grupacijama

Prijedlozi  neretvanske zone

Obavezno razdvojiti DRŽAVNO PRVENSTVO od pravila FCI-ja

-Za državno prvenstvo ukinuti stvarnu udaljenost i vratiti srednju od 250 km

-Državno prvenstvo bi se odvijalo po dosadašnjem pravilniku sa podjelom na Južnu i Sjevernu grupaciju gdje bi Zone ostale sa 10 golubarnika iz 2 kluba i min. 100 golubova i liste bi se radile na 33% plasmana.

-FCI uvjeti bi se uzimali iz KAMIONSKIH lista gdje bi se trebalo omogućiti da ako 2 ZONE sa različitim prijevozom dođu na isto mjesto puštanja i puste golubove u isto vrijeme da mogu spojiti liste pakovanja u zajedničku kako bi ostvarili norme koje traži FCI a to je uvjet od 20 golubara i 250 golubova i liste se rade na 20% plasmana.

-Savez treba da organizira saveznu izložbu kako bi oni koji ostvare FCI norme mogli otići na Olimpijadu i predstavljati BH Savez.

Na ovaj način svi imaju šansu u državnom takmičenju a ujedno ne osporavaju onima koji imaju volju,želju i mogućnost da odrade i FCI norme.

-Na takmičenju mladih golubova vratiti sa sadašnjih 5 staza na 4 staze dok kilometraža može ostati sadašnja.

-Podjela prstenja najkasnije do 15.12 tekuće za narednu godinu klubovima koji su izmirili svoje obaveze

Prijedlozi za izmjenu i dopunu statuta:

 1. Član. 13

Organi Udruženja su:

-Skupština

-Predsjednik skupštine

-Predsjednik saveza

-Upravni odbor

-Nadzorni odbor

-Takmičarski odbor

-Ocjenjivački odbor

-Stručni Odbor

-Disciplinska komisija

 1. Član. 15

-Skupština Udruženja

Skupština udruženja je najviši organ upravljanja udruženja i sačinjavaju ga po 3 člana iz klubova registriranih u UKUGPBiH.

Skupština se zakazuje najmanje jedanput a po potrebi i više puta godišnje.

 1. Član. 16

Sjednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovne sjednice se sazivaju 1 put godišnje, a vanredne sjednice se zakazuju prema potrebi, na inicijativu Upravnog odbora ili ako to zatraži od Predsjednika Skupštine  Nadzorni odbor ili najmanje 2/3 (dvi trećine) članica saveza.

 1. Čl. 18 —— Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine (može i predsjednik Udruženja ali samo uz pismenu suglasnost predsjednika Skupštine). Predsjednik Skupštine predsjedava i vodi rad Skupštine i na tu dužnost može biti biran više puta uzastopno dok Predsjednik Udruženja predsjedava i vodi rad Upravnog odbora udruženja i na tu dužnost može biti biran najviše 2 mandata uzastopno, jedan mandat traje 4 godine.
 2. Čl. 21——–Izmjeniti dio koji se odnosi na navedeno——-

Članove Upravnog Odbora na prijedlog predsjednika UO-a postavlja Skupština Udruženja, a po funkciji ga sačinjavaju: predsjednik, sekretar i blagajnik Udruženja, a automatizmom i predsjednici klubova i predsjednici klupskih takmičarskih komisija.

Mandat članova upravnog odbora traje 4 godine.

 1. Član. 23 ——-dopuniti——— Predsjednik Udruženja (Upravnog Odbora) može staviti van snage svaku odluku U.O ako ona nije u skladu sa odlukama,zaključcima i preporukama Skupštine, poslovniku o radu kao i prijedlogu plana i programa rada Udruženja ili svojim donošenjem šteti Udruženju, Članicama Udruženja kao i pojedincima koji su preko Članica ujedno i članovi Udruženja te je uputiti na konačno odlučivanje Skupštini Udruženja.
 2. Član. 30—-izmjeniti—–

Pravo i dužnost N.O je da o općim pojavama i svojim stavovima izvještava U.O , Skupštinu Udruženja i Predsjednika Skupštine te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

O svojim nalazima N.O podnosi pismeni izvještaj U.O, Skupštini Udruženja i Predsjedniku Skupštine najmanje 1 godišnje.

N.O ima pravo preko Predsjednika Skupštine sazvati vanrednu Skupštinu u slučaju kad utvrdi da se sredstva i druga imovina Udruženja ne koriste u skladu sa planom i programom rada, te zadacima Udruženja, a U.O na upozorenje N.O nije poduzeo mjere u skladu sa Statutom Udruženja.

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev N.O.

 1. Čl. 33———— Takmičarski odbor———

Unijeti izmjene da ga čine predsjednici klupskih takmičarskih komisija.

 1. Čl. 34 ——— uskladiti sa izmjenama u Čl. 33.
 2. Ovaj član još ne postoji ali ga treba uvesti

—-Disciplinska komisija—–

-Sastoji se od 5 članova od kojih se bira predsjednik D.K.

-Mandat članova D.K traje 4 godine.

-D.K radi po potrebi.

-Disciplinski postupak se pokreće na pisani zahtjev U.O ,  Klubova (članica) Udruženja kao i pojedinaca koji su članovi Udruženja preko svojih klubova (članica) Udruženja.

– Mjere koje može donijeti D.K uzimajući u obzir  težinu učinjenog prekršaja su :

– Izricanje javne opomene.

– Privremeno isključenje Klubova (članica) Udruženja kao i članova pojedinaca koji su članovi Udruženja preko svojih Klubova (članica) Udruženja na rok od 1 godine ili 2 godine.

-Trajno isključenje Klubova (članica) Udruženja kao i članova pojedinaca koji su članovi Udruženja preko svojih Klubova (članica) Udruženja.

 • Žalba na odluku D.K podnosi se u pismenom obliku U.O Udruženja koji odluku D.K može potvrditi, uvećati ili smanjiti.
 • Ukoliko se kažnjena Članica Udruženja ili Pojedinac član Udruženja protivi potvrđenoj mjeri može podnijeti žalbu preko Predsjednika Udruženja ili Predsjednika Skupštine koji su je dužni uvrstiti na dnevni red prve naredne Skupštine koja će donijeti konačnu odluku protiv koje nema žalbe.
 1. Odrediti kriterije za postanak počasnog člana saveza kao i dodjeljivanje diplome „Počasnog člana“ na godišnjoj Skupštini.

Odgovori