Zapisnik sa skupštine 24-01-2021

 Zapisnik sa redovne skupštine UKUGP u BiH održane 24.01.2021.g. u  Travniku

 1. Pošto smo zbog vanredne situacije morali limitirati na po 1 predstavnika od svakog kluba umjesto dosadasnjih 2 po klubu  kvorum utvrđen i prisutno je 35 delegata od 39 klubova.
 2. Dopunu dnevnog reda smo usvojili prijedlozima:

-Dizanje cijene naknadnih prstenova na 1 KM

-Miješanje golubova prilikom pakovanja na takmičenju

-Dodavanje procenta na kilometrazu onim zonama koje se nalaze u brdovitom terenu

-Izmjena stručnog odbora

 1. Izvješće predsjednika UKUGP u BiH jednoglasno usvojeno.
 2. Izvješće blagajnika se usvaja jednoglasno uz napomenu da se ubuduće kod svake transakcije uvede i datum na koji je ista izvršena.
 3. Izvješće Preds. takm. komisije Udruženja se usvaja jednoglasno.
 4. Svi novi klubovi se primaju jednoglasno kao i oni koji su u fazi registracije (UUGP Jajce, Columba Bijeljina, Turbe).
 5. Jednoglasno se donosi odluka da na web stranici Udruženja moraju da se popune spiskovi klubova i njihovih takmičara. Za takmičare mora biti tabela u kojoj će pisati Ime, Prezime, adresa, kontakt broj mob ili tel i koordinate golubarnika. U tabeli pored klubova mora biti unešen i broj prstenova koji je klub naručio u tekućoj godini. Svi predsjednici klubova se obavezuju da ove podatke dostave na mail adresu Gorana Perića te da iste prekontroliraju nakon objave na web stranici. Ovi podaci će se koristiti prilikom izrade godišnjaka kako se nebi ponavljale greske iz prijašnjih godina.
 6. Prijedlog Preds. Adnana Jahića o kupnji kamiona se ostavlja na razmatranje U.O UKUGP u BiH i odluku koju U.O donese današnja Skupština unaprijed jednoglasno usvaja. Adnan Jahić se obavezuje da svoj prijedlog objavi na stranici Udruženja uz detaljno obrazloženje koristi koju će Udruženje time ostvariti.
 7. Izmjenu članova Stručnog Odbora u sastavu

-Krešimir Han-  predsjednik

-Nenad Mitrović, član

-Enes Arapović, član   Skupština jednoglasno prihvaća i oni se prihvataju obaveze uređenja i pripreme godišnjaka za štampanje.

 1. Prijedlog o ukidanju plaćanja godišnjaka za sve članove se ne prihvaća sa 27 glasova, 1 protiv i 7 suzdržanih
 2. Sekretaru i Predsjedniku se jednoglasno odobrava isplata po 60 eur (ukupno 120) za troškove koje su imali prilikom odlaska na srednje europsku izložbu i kongres FCI u Brnu.
 3. Troškovi goriva i amortizacije osobnog vozila za članove rukovodstva Udruženja se podižu na 10  lit/100km plus cestarina ako se koriste ceste sa naplatom cestarine.
 4. Dnevnica koju Udruženje isplaćuje rukovodstvu i osobama koje obavljaju određene poslove od koristi Udruženju iznosi 50KM. Ukoliko put potraje dva i više dana onda im se pored dnevnica isplaćuju i troškovi prenoćišta i hrane uz predočenje računa. Iz naplate dnevnica se izuzimaju dolasci na sastanke Udruženja  kao što su U.O, Skupština, Izložba našeg Udruženja i slično.
 5. Usvaja se sa 25 za, 1 protiv i 9 suzdržanih glasova izmjena Takm. pravilnika za osnivanje podružnice koji glasi da se podružnica za pakovanje može osnovati sa uvjetima 1 klub, 5 takmičara, 100 golubova uz izričito odobrenje zonske takmičarske komisije i takm. kom. Udruženja. Goran Perić se obaveziva da ove izmjene unese u Takm. pravilnik.
 6. Prijedlog o dizanju cijene naknadno naručenih prstenova na 1 KM se jednoglasno odbija.
 7. Prijedlog za Takm. pravilnik da svaka zona odlučuje o miješanju golubova prilikom pakovanja usvaja se sa 22 glasa ZA, 0 protiv i 13 suzdržanih i obavezuje se Goran Perić na unošenje izmjena u Takm. pravilnik.
 8. Prijedlog o dodavanju postotka na kilometražu se jednoglasno odbija.
 9. Prijedlog Siniše Marjanovića da u jednom gradu bude jedna zona i da neka zona koja izgubi uvjete nemože birati kome će se priključiti nego mora ići u prvu susjednu zonu se odbija sa 11 protiv, 10 za i 14 suzdržanih.
 10. Prijedlog za vraćanje na Sjevernu i Južnu grupaciju se ne prihvaća sa 8 ZA, 17 protiv i 10 suzdržanih.
 11. Usvaja se prijedlog na povećanje sa 4 na 5 staza za mlade golubove uz povećanje ukupne kilometraže na 600km i obavezuje se Goran Perić na unošenje izmjena u Takm. pravilnik.
 12. Jednoglasno se odbija prijedlog o formiranju viber grupe za komunikaciju izmedju rukovodstva udruženja i rukovodstva klubova.
 13. Jednoglasno se odbija prijedlog o javljanju promjena termina leta svim predsjednicima klubova unutar Udruženja.
 14. Prijedlog sekcije Paloma da Udruženje donese odluku da nijedna zona nemože zabraniti bilo kojem klubu da joj se pridruži na takmičenju i da odredi plaćanje po golubu se odbija sa 1 ZA, 20 protiv i 14 suzdržanih.
 15. Prijedlog Samira Lugonje o odobravanju dodatnih troškova u visini od 100KM se jednoglasno usvaja.
 16. Prijedlog Almira Gradišića da se uvede doping kontrola takmičarima koji drastično odudaraju od drugih se jednoglasno ne prihvaća uz prethodno obrazloženje Predsjednika Adnana Jahića da je provjerio i kako ne postoji nijedna ustanova u BiH koja to može uraditi.
 17. Jednoglasno se donosi odluka ukoliko golubarnik posjeduje jedan ulaz može na tom ulazu imat površinu od 1m2 koju će koristit za konstataciju pristiglih golubova a ukoliko ima dva i više ulaza onda na svaki ulaz moze postaviti samo po jednu antenu sa 4 rupe. Obavezuje se Goran Perić na unošenje izmjena u Takm. pravilnik.
 18. Izriče se kazna u visini od 30 KM za klub Poštar Bijeljina zbog ne odazivanja na Skupštinu. Kazna mora biti izmirena do 01.05.2021 inace nemogu učestvovati na takmičenju.
 19. Rok za dostavu prijave plana leta za stare i mlade golubove te mjesta puštanja kao i termine Kup-a i Nacionala će odrediti U.O na sljedećoj sjednici.

 

Predsjednik Skupštine

Vlado Rašić


Odgovori