Zapisnik sa skupštine 11-2-2018

Skupština U.K.U.G.P u BiH 11.02.2018.g. u Travniku

ZAPISNIK SKUPŠTINE

-Prisutno 46 delegata iz 33 kluba

-Dnevni red se usvaja većinom glasova sa dopunama

  1. Ostavka preds.Savezne takm. Komisije
  2. Održavanje Kupa i Nacionala
  3. Obaveze i dužnosti rukovodstva U.K.U.G.P u BiH
  4. Zahtjev Siniše Marjanovića o priznavanju prstenova koji su privatno naručeni i na kojima piše „Bosna i Hercegovina“ cija oznaka ne odgovara propisima FCI-a nije prihvaćena.

-Izvješće preds. Udruženja  Admira Konjića je prihvaćeno jednoglasno

-Izvješće blagajnika od 3 mjeseca 2017.g. do kraja godine se prihvaća a od 01.01.2017.g. do 3 mjeseca izvješća se moraju dostaviti blagajniku na pregled i biće prihvaćena ili odbijena na sljedećem U.Odboru U.K.U.G.P u BiH.

-od početka 2018.g. svi koji budu od Udruženja uzimali takmičarske gumice iste će plaćati po cijeni od 100KM za 1.000 gumica. (Jednoglasno usvojeno)

-Dug od Almira Gradišića u visini od 95KM treba predsjednik Udruženja riješiti sa bivšim blagajnikom Mirzom Uzejrovićem do sljedećeg U.Odbora.  Ukoliko isti ne razjasni sve po tom pitanju onda će taj dug biti knjižen na njegovo ime tj. Mirze Uzejrovića. Po ovom pitanju se treba poslati službeni dopis Mirzi Uzejroviću.  (Jednoglasno usvojeno)

– Obaveziva se Goran Perić na izradu formulara za klubove gdje će biti upisano  Ime kluba, red. broj, ime i prezime, funkcija u klubu, br. telefona / mob, email, koordinate.  (Jednoglasno usvojeno )

-Po odluci Skupštine klubovi TUZLA, KOLUMBA BIJELJINA, SEMBERIJA, DOBAR LET, BIHAĆ i POSAVSKI ODGAJIVAČ   nisu poslali svoje delegate na Skupštinu te se kažnjavaju sa po 30 KM (Primjena odluke Skupštine od 05.03.2017.g.) koje moraju uplatiti do početka prijave letova inače nemogu takmičiti na nivou Udruženja. (Jednoglasno usvojeno)

-Ukoliko neki „Klub“ ne pošalje svoje delegate 3 puta na Skupštinu prestaje mu članstvo u U.K.U.G.P u BiH i po ponovnom zahtjevu za učlanjenje će morati uplatiti sve zaostale troskove. (Jednoglasno Usvojeno)

-Do početka takmičenja u sezoni 2018.g. Enes Arapović se prihvata da uplati 600 KM na račun duga koji ima prema Udruženju. (Jednoglasno prihvaćeno)

-Izvješće preds. Takm.Kom Udruženja usvojeno jednoglasno.

–  Novi klubovi Derby Nova Bila, Ilovača Travnik i Druš.za uzg. i zašt. životinja Zenica (sekcija pismonoša) primaju se u Udruženje jednoglasno.

– Ostavka sekretara Udruženja se usvaja i izabire se novi sekretar Siniša Marjanović sa 31 ZA, 2 PROTIV i 13 SUZDRŽANA glasa.

-Ostavka predsj.takm.komisije udruženja se prihvaća stim da A. Gradišić ostaje V.D do prvog U.O 25.03.2018.g. kada se mora imenovati novi preds.takm.komisije na U.O. (Jednoglasno usvojeno)

-Odobrava se blagajniku i rukovodstvu Udruženja 100KM za troškove telefona/mob. na godišnjem nivou. (Jednoglasno usvojeno)

-Kandidatura za izložbu Udruženja za 2018.g. od strane Sarajevske zone se usvaja Jednoglasno.

-u takm.pravilniku se ukida odluka kojom se mora u roku od 15 min javit broj sa kontrolne gumice koje se stavljaju na goluba na posebnim letovima (KUP i NACIONAL). Gumica se mora donijeti na kontrolni stop. (Usvojeno sa 24 ZA, 3 PROTIV I 19 SUZDRŽANA glasa)

-prijedlog da se izmjere sve koordinate takmičara u Udruženju do početka takmičenja 2018.g. se jednoglasno usvaja.

Ispoštovati odluku Skupštine od 12.02.2017.g. da Udruženje kupi GPS i da Preds.Zons.Takm.Komisije uz jos 2 člana izvrši mjerenje koordinata i iste dostavi Preds.Takm.Kom. Udruženja.

-Prijedlog da se na mjestu puštanja mora obavezno imati „FUNK UHR“ usvaja se jednoglasno.

-prijedlog da svaka zona mora imati GPS na mjestu puštanja, da se puštanje mora obavezno snimiti i poslati Takm.Kom. Udruženja i da se u toku takmičenja nemože mjenjati sat (elektronski i na gumice) većinom glasova nije usvojeno.

-Prijedlog da se za sve letove (KUP  i Nacional i sve ostale letove )na kojima se golubovi puštaju u isto vrijeme i sa istog mjesta radi kamionska lista na kojoj moraju biti koordinate mjesta puštanja usvaja se jednoglasno. Ovo važi samo za FCI obračun.

-Ispoštovati odluku od prije da se Kup let zove po Ivici Pavičiću. (Jednoglasno usvojeno)

-Prijedlog da isti ljudi nemogu dolaziti na Skupštinu, U.O i Verifikaciju rezultata kao klupska takm.komisija je jednoglasno usvojen.

-Po održavanju izložbe na nivou Udruženja organizator iste je dužan nakon podmirenja troškova preostalu razliku uplatiti na račun Udruženja. (Jednoglasno Usvojeno)

-Predsj.Takm.Kom. Udruženja odobrava se 500 KM za troskove kontrole u toku sezone koje mora opravdati na kraju iste. Kontrola se vrši tamo gdje postoji moguća konkurencija za ostvarenje rezultata. (Jednoglasno usvojeno)

-Ukida se odredba o slanju vlasničkih kartica za strane golubove a ako takav golub ostvari rezultat onda se kartica dostavlja na uvid. Ukoliko ne bude dostavljena rezultat se poništava. (Jednoglasno usvojeno)

-na U.O 25.03.2018 .g. mora se imenovati stručni odbor. (Jednoglasno usvojeno)

– Da se napravi pravilnik o održavanju izložbe Udruženja ili preuzme od HSKUGL sa potrebnim izmjenama ukoliko isti dozvole. (Jednoglasno usvojeno)

– Nestanak 2 goluba na izložbi Udruženja u Travniku je nadoknađen, Adnanu Jahiću 200 KM i Almiru Gradišiću 200 KM od strane Mirsada Novalića Ćiće  i od strane Udruženja sa po 100KM. Isplata izvršena pred svim delegatima.

-Sa prijavnom listom golubova na stare i na mlade golubove svi takmičari su dužni uplatiti Godišnjak u visini od 10 KM. (Jednoglasno usvojeno)

– Obavezna posjeta na izložbe okolnih Saveza koji nas pozovu na iste. (Jednoglasno usvojeno)

-Na U.O 25.03.2018.g.  napraviti disciplinski pravilnik i kodeks ponašanja članova Udruženja. (Jednoglasno usvojeno)

-Zone koje su zatražile da ih se verificira na Skupštini su dobile odgovor da iste mogu formirati samo u skladu sa takm. pravilnikom Udruženja.

-Po prijedlogu Klubova Poštar iz Orašja i Zmaj od Bosne iz Gradačca pojašnjeno je da su već prijašnjim izmjenama Takm. Pravilnika njihovi zahtjevi riješeni i da se prilagode istima.

-Sankcije prema članu Udruženja Mirzi Imamoviću na prijedlog Davora Dujmušića se upućuju Disciplinskoj komisiji.

1.——————————-                                      —————————-

2.——————————-                                          Predsj. Skupštine

Ovjera Zapisnika


Odgovori